Rijschoolreglement

A. Inschrijvingen

Art. 1

Om de lessen in de rijschool te volgen, moet men zich vooraf laten inschrijven.  Inschrijvingen gebeuren op het secretariaat en zijn pas definitief na voorlegging van de identiteitskaart en ondertekening van het inschrijvingsformulier.  De inschrijving brengt de aanvaarding van het rijschoolreglement mee.

Art. 2

Een inschrijving wordt enkel aanvaard als de kandidaat:

 1. voor het theoretisch gedeelte:
  • in bezit is van een rijbewijs geldig voor de categorie B voor de categorie C
  • de leeftijd van 20 jaar en 9 maanden heeft bereikt en in het bezit is van het rijbewijs geldig voor de categorie B voor de categorie D
  • in bezit is van geldige identiteitskaart voor de categorie B en 16 jaar en 9 maanden heeft
   bereikt.
 2. voor het praktisch gedeelte:
  • de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt voor de praktische lessen voor de categorie A, C en CE met vakbekwaamheid
  • de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt voor de praktische lessen voor de categorie D
  • de leeftijd van 17 jaar bereikt heeft voor de categorie B.

Voor het deelnemen aan de examens dient de kandidaat zelf erover te waken dat het vereiste geldige rijbewijs kan voorgelegd worden. Voor categorie CE houdt dit in dat het rijbewijs C een nog geldige schiftingsdatum vermeldt (moet op het rijbewijs zelf staan – niet op begeleidend attest).  Indien een examen niet kan doorgaan omdat de kandidaat het vereiste geldige rijbewijs niet kan voorleggen bv. bij verlies, bij intrekking rijbewijs of bij het ontbreken van de geldige schifting, worden alle retributiekosten van het examen alsook de geplande lesuren en examenbegeleidingen aan de kandidaat aangerekend. De rijschool heeft geen enkele verplichting om rijbewijzen te controleren op geldigheid.

Art. 3

De rijschool beslist soeverein over het al dan niet aanvaarden van de kandidaat.  De kandidaten dienen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn.

Art. 4

Het Bestuur kan elke cursus of les, zowel theoretische als praktische, uitstellen of verplaatsen naar een latere datum, zonder dat de cursist hiervoor terugbetaling of schadeloosstelling kan vragen.

Art. 5

De cursus omvat:

 1. Voor het rijbewijs A : 12 uur theorie en minstens 9 uur praktijk (voor voorlopig
  rijbewijs) of minstens 12 uur praktijk (om een gecombineerde proef af te leggen)
 2. Voor het rijbewijs B minimum 6 uur praktijk
 3. Voor het rijbewijs C en D: minimum 6 uur theorie en/of 8 uur praktijk

B. Theoretische lessen

Art. 6

Voor de aanvang van de eerste les dienen de kandidaten minstens ½ uur voor de aanvang aanwezig te zijn en zich te melden op het secretariaat of bij de lesgever. Voor de overige lessen is de aanwezigheid 10 minuten voor de aanvang verplicht.  De kandidaten dienen in het bezit te zijn van de door de school voorgeschreven leerboeken.

Art. 7

Het gebruik van alcoholhoudende dranken en van stimulerende middelen is verboden voor, tijdens of na de les.  Tijdens de lessen is het verboden te roken en wordt er volledige stilte vereist.  Overtreders kunnen door de leraar uit het leslokaal verwijderd worden.

Art. 8

De kandidaten die moedwillig schade berokkent aan de eigendommen van de rijschool is gehouden deze schade te vergoeden. Hij mag de lessen niet verder volgen tot de schade vergoed is.

Art. 9

Indien de kandidaat zich onbeleefd gedraagt t.o.v. de lesgever, de directie en het personeel van de rijschool, of tegen de Heren Inspecteurs van het Vlaams Gewest – Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), kan hij door het bestuur uitgesloten worden zonder dat de kandidaat enige terugbetaling kan eisen.

C. Praktijklessen

Art. 10

De bepalingen van de artikelen 7, 8 en 9 zijn ook van toepassing op de praktijklessen.

Art. 11

De praktijklessen hebben een minimumduur van twee uur per les.  Tijdens de praktijklessen moeten de richtlijnen van de lesgevers stipt opgevolgd worden. Bij gebreke deze richtlijnen op te volgen mag de leraar de praktijklessen stopzetten zonder dat de kandidaat hiervoor terugbetaling of schadeloosstelling kan eisen.

Art. 12

De aanwezigheid van de kandidaat op de afgesproken lesuren is verplicht. Indien de kandidaat niet minstens 5 werkdagen op voorhand verwittigd heeft niet aanwezig te kunnen zijn, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan de kostprijs van min. 2 uur en max. 4 uur

Art. 13

De annulering van het praktisch examen dient minstens 5 werkdagen op voorhand te geschieden.  Boetes van het examencentrum, veroorzaakt door het niet tijdig annuleren, worden altijd volledig doorgerekend aan de kandidaat.

D. Vervolmakingslessen

Art. 14

Vervolmakinglessen kunnen gevolgd worden op voorwaarde dat de kandidaat in het bezit gesteld is van een rijbewijs of van een voorlopig rijbewijs.
Vervolmaking in het verkeersreglement omvat 12 uur les. Vervolmaking in praktijk wordt afgesproken op het secretariaat.

E. Betalingen

Art. 15

De lessen dienen cash of met Bancontact te worden betaald met een voorschot van 250 €.  De afrekening van het resterende saldo gebeurt bij de aanvang van de eerste les praktijk.

Art. 16

Indien het bestuur evenwel beslist de kandidaat de lessen te laten volgen zonder voorafgaande betaling van het cursusgeld, dan is het cursusgeld verschuldigd bij ontvangst van de rekening. De alsnog niet betaalde sommen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 4% boven het wettelijk tarief. Tevens worden de niet betaalde sommen verhoogd van rechtswege met een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 € en een maximum van 250 €….

Art. 17

Voorschotten betaald om de inschrijving te waarborgen blijven verworven aan de rijschool. Zij kunnen enkel aangewend worden als aanbetaling van de te volgen cursus.

Art. 18

De toepasselijke tarieven zijn deze van het ogenblik waarop de lessen een aanvang nemen.  De tarieven liggen ter inzage op het secretariaat.

Art. 19

De retributies verschuldigd voor deelname aan examens of afgifte van documenten worden door de kandidaten zelf betaald in het examencentrum. Zij zijn dus niet in het cursusgeld inbegrepen.

F. Klachten

Art. 20

Klachten moeten op schriftelijke wijze aan het bestuur van de rijschool kenbaar worden gemaakt ; dit kan via het contactformulier op de website info@carentruck.be of ombudsdienst@federdrive.be Verzoeken tot onderhoud met de directie moeten schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden.

Art. 21

Bij eventuele geschillen is de Rechtbank van Hasselt bevoegd.

Opgesteld te Hasselt op 01/01/2021.
De directie.