Privacy beleid

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om onze diensten te leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de manier waarop wij bij Car & Truck Opleiding NV de persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf, een e-mailadres, schriftelijke correspondentie, enz.

Hoe verzamelen wij deze gegevens:

Wat doen wij met deze gegevens ?

Verwerking: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van de persoonsgegevens.

Car & Truck Opleiding NV verwerkt deze gegevens enkel op basis van:

 • contractuele overeenkomst,
 • na toestemming van de betreffende persoon,
 • een gerechtvaardigd belang,
 • een wettelijke verplichting,

Car & Truck Opleiding NV kan besluiten om deze gegeven binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie.  Deze gegevens worden onder verantwoordelijkheid van Car & Truck Opleiding NV doorgegeven
aan deze partijen voor de verwerking.

De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij Car & Truck Opleiding NV zelf.

Car & Truck Opleiding NV ziet er op toe dat de gegevens op dezelfde manier vertrouwelijk en veilig worden beheerd en verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Car & Truck Opleiding NV verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om de verwerkingsdoelen te realiseren.

 • Car & Truck Opleiding NV verzamelt deze gegevens zodat u kan deelnemen aan de activiteiten van Car & Truck Opleiding NV.
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het K.B. 23/03/1998 – K.B 10/07/2006 – K.B. 11/05/2004.

Onderstaande persoonsgegevens heeft Car & Truck Opleiding NV nodig voor bovenstaande doeleinden:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens (voorlopig) rijbewijs,
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid,
 • rijksregisternummer,
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan Car & Truck Opleiding NV geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaande beschreven doeleinden.

Deze derde partijen kunnen zijn:

 • de inschrijving van de examens in een erkend examencentra,
 • aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van een rijbewijs,
 • bij verandering van rijschool,
 • bij de bevoegde minister of zijn gemachtigde,
 • de verwerking van boekhoudkundige gegevens.
 • Car & Truck Opleiding NV geeft nooit personengegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten,
 • Car & Truck Opleiding NV geeft nooit persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene tenzij de wetgeving Car & Truck Opleiding NV hiertoe verplicht.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Car & Truck Opleiding NV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel.  Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd.  Volgens de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen artikel 6, 4° Lid is deze termijn maximaal 7 jaar.

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan Car & Truck Opleiding NV gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten :

 •  recht op informatie : Car & Truck Opleiding NV moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens Car & Truck Opleiding NV verwerkt,
 • recht van inzage: de betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; Car & Truck Opleiding NV moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van Car & Truck Opleiding NV bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via Car & Truck Opleiding NV aan de betrokkene aan te leveren,
 • recht op correctie: Car & Truck Opleiding NV moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als Car & Truck Opleiding NV hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet Car & Truck Opleiding NV de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd,
 • recht op gegevensuitwissing: de betrokkene kan Car & Truck Opleiding NV vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van Car & Truck Opleiding NV (inclusief bestanden van derde partijen indien deze date voor Car & Truck Opleiding NV verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen,
 • recht op beperking van de verwerking: wanneer de betrokkenen een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker,
 • recht van bezwaar: de betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden en verwerking voor wetenschappelijke of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden :

Opmerking

De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van Car & Truck Opleiding NV voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
De klanten die misnoegd zijn omdat Car & Truck Opleiding NV niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar contact@apd-gba.be